Om vi nu röstar på våra politiker, partier och tycker att det är det bästa för Sverige, samtidigt som vi går emot uppkomlingar som Aktiv Demokrati. Så måste man förstå att med ett direkt demokratiskt system i riksdagen efter nästa val, innebär att det är sakfrågorna som får betydelse. Men i huvudsak, så får den enskilde medborgaren rättighet att lämna förslag till vilken motion som helst, t.ex gå ur EU, gå inte med i Nato etc. På detta vis kan människor förena sig över gränserna och skapa mer harmoni i tillvaron!


torsdag 21 februari 2013

Klaga på beslut.

Klaga på beslut

Om du inte är nöjd med ett beslut som kommunen tagit, kan du klaga på beslutet. Det kallas för att överklaga.
Det finns två sätt att klaga på kommunens beslut, det är laglighetsprövning (kommunalbesvär) och förvaltningsbesvär.

Laglighetsprövning (kommunalbesvär)
Kommunfullmäktiges och nämndernas beslut kan i de flesta fall överklagas genom laglighetsprövning.
Alla kommunmedlemmar har rätt att få lagligheten i kommunens beslut prövad genom att överklaga det hos förvaltningsrätten.

Överklagandet måste lämnas till förvaltningsrätten inom tre veckor från det att justering av protokollet har anslagits på kommunens anslagstavla.
Förvaltningsrätten prövar om beslutet är lagenligt, det vill säga om innehållet strider mot svensk lag eller mot EU:s bestämmelser.
Förvaltningsrätten prövar också om beslutet har tillkommit på ett korrekt sätt. Däremot prövas inte beslutets lämplighet. Beslutet kan därför upphävas, men inte ändras.

Förvaltningsbesvär
Bestämmelserna om laglighetsprövning enligt kommunallagen gäller inte om det anges i en annan lag hur ett beslut ska överklagas, vilket är fallet vid myndighetsutövning.
Denna form av överklagande kallas förvaltningsbesvär och regleras i förvaltningslagen.
Rätt att överklaga har den som berörs av beslutet, till exempel den som fått avslag på sin ansökan om ekonomiskt bistånd.

Överklagandet lämnas till den kommunala myndighet som fattat beslutet inom tre veckor från det att den som berörs av beslutet har fått ta del av det. Hela ärendet prövas, både laglighet och lämplighet.
Ett beslut kan därför inte bara upphävas utan också ändras och ersättas med ett nytt beslut.