Om vi nu röstar på våra politiker, partier och tycker att det är det bästa för Sverige, samtidigt som vi går emot uppkomlingar som Aktiv Demokrati. Så måste man förstå att med ett direkt demokratiskt system i riksdagen efter nästa val, innebär att det är sakfrågorna som får betydelse. Men i huvudsak, så får den enskilde medborgaren rättighet att lämna förslag till vilken motion som helst, t.ex gå ur EU, gå inte med i Nato etc. På detta vis kan människor förena sig över gränserna och skapa mer harmoni i tillvaron!


torsdag 21 februari 2013

Hur skriver man en motion?

   
1 - Rubrik som sammanfattar vad motionen handlar om - kort, informativ och tydlig.

2 - Sammanfattning - kort introduktion av problemet samt rekommendation. Bakgrund med ev. frågeställningar.

3 - Beskriv problemet och behov av lösning;
- Vad är anledningen till att denna motion behöver ställas?
- Ange vilka bakgrundsfakta som är viktiga i sammanhanget.
- Beskriv eventuella möjligheter och hinder.

4 - Bedömning - Föreslå en lösning på frågan och beskriv hur lösningen svarar mot behovet.

5 - Yrkande - Förslag till beslut.
Vad exakt ska beslutas enligt Din rekommendation?
Försök att formulera dig exakt så som du vill att det sedan ska stå i stämmoprotokollet, så att det inte finns någon risk för missförstånd eller feltolkningar av din formulering (extremt viktig punkt).
Lämna om möjligt förslag på eventuella riktlinjer för genomförandet och ev. alternativa genomföranden.
Ge om möjligt förslag på alternativa beslut.

6 - Önskemål om hur motionen ska behandlas och generell information.

7 - Avslut med namn och datum.

Tips vid motioner


Det finns inget regelverk någonstans för hur motioner ska skrivas och formuleras, men om du vill få igenom din motion - att kommunen ska bifalla din motion - så finns det några punkter som är viktiga att tänka på enligt följande.

1 - Om du har flera motioner så numrera dina motioner från 1 och uppåt.
Placera motioner som mer eller mindre hör ihop tillsammans med varandra.

2 - De motioner du tror lättast går igenom ska komma först.

3 - Säkra dig genom att i motionen skriva att kommunen inte får ändra om ordningen på de motioner du skrivit.

4 - Börja med att skriva en tydlig rubrik i fetstil på en rad (max två rader) som på bästa möjliga sätt sammanfattar din motion.

5 - Inled sedan med att skriva en bakgrund till din motion, dvs;
- anledningen till att du skriver motionen
- problemställningen,
- vilka fördelar som kan uppnås,

6 - Skriv frågor i motionen angående det du motionerar om, direkt riktad till kommunen.
- Frågorna ska vara enkelt uppställda i en punktlista eller numrerade.
- De ska tydligt visa att det är frågor och
det ska tydligt framgå att du vill ha konkreta svar från kommunen på dina frågor.

7- Avsluta motionen med att konkret formulera ditt förslag.

8 - Dela gärna upp ditt förslag i mindre delförslag (detta gör det svårare att avslå motionen bara pga att det finns en liten del som man inte vill godkänna)

9 - Ge alternativa förslag.
Om det första förslaget avslås kanske du har ett alternativ som är nästan lika bra, som kommunen kanske godkänner i stället.

10 - Vad som är särskilt viktigt är att tänka ett eller ett par steg i förväg.
Vilka argument kan kommunen tänkas använda för att motionen ska avslås?
Förbered dig genom att redan i motionen täcka upp dessa argument med dina tungt vägande motargument.

11 - Det kanske viktigaste av allt;
För varje motion du skriver, lägg in en tidpunkt (t.ex. "inom tre månader") som motionen ska vara genomförd.
Kräv också att kommunen ska redovisa resultatet så fort det du motionerar om genomförts, (alternativt löpande under processens gång).
VAR, NÄR, HUR och AV VEM är alltid viktigt i motioner!

12 - Lägg gärna in i motionen att du förutsätter att kommunen kontaktar dig för att diskutera motionen och skriv att du ser fram emot en kontakt med dem. Samt att om det finns några frågor om motionen så vill du gärna att kommunen tar kontakt med dig.

13 - Om motionen är förenad med kostnader kan det vara en fördel att lägga in i motionen att du förutsätter att kommunen tagit fram ett preliminärt kostnadsförslag redan i sitt svar på din motion (ännu bättre om du dessutom kan göra detta själv).

14 -Undvik att ta upp olika ämnen i en och samma motion.

15 - Var tydlig!
Använd fetstil där så behövs.
I undantagsfall använd kursiv stil för kortare texter, normalt endast för citat (kursiv text gör texten mer svårläst).

16 - Det ska vara "luft" i dokumentet, dvs kortare stycken med mellanrum mellan styckena så blir det lättare att läsa och förstå vad som hör ihop med vad.
Det ska definitivt vara rättstavat (kör gärna en stavningskontroll).

17 - Ju mer kortfattad och konkret du är, desto troligare att motionen går igenom.
Går det inte att göra motionen kortfattad (max en halv A4-sida), så skriv en sammanfattning under rubriken i fetstil. "Sammanfattningen" omedelbart före dina konkreta förslag i motionen.

18 -Om motionen är lite längre, lägg in korta och tydliga delrubriker för varje stycke i texten.

19 - Låt gärna en eller flera läsa igenom din motion och ge sina synpunkter.

20 - Ju fler som står som ansvariga för motionen, desto svårare blir det för kommunen att föreslå att avslå den.

21 - Avsluta med att du i ett brev anger alla kontaktvägar till dig, men du behöver inte göra det i motionen. Kommunen måste kunna nå dig för att ges möjlighet att diskutera motionen.
Du behöver alltså inte skriva under motionen med din namnteckning, eftersom det inte finns något regelverk för detta. Men du rekommenderas att göra detta ändå..?

22 - Lägg in datum i din motion för när du lämnat in den.

23 - Lämna in din motion i tid (ej efter sista datum för inlämnandet av motioner).
En liten finess med motioner som nästan ingen upptäckt, är att man kan få fram sina åsikter skriftligt även om de inte är direkt kopplade till själva motionen.
Lär dig utnyttja denna möjlighet!

24 - Kräv mottagningsbevis, dvs bekräftelse på att motionen mottagits och registrerats.
   
 • Politikerrollen vs tjänstemannarollen


 • – Vem ska man företräda – medborgaren eller verksamheten?
  Det är lätt att falla in i rollen som verksamhetsföreträdare istället för att  företräda allmänheten i verksamheten.

  Behöver den lokala och regionala demokratin förnyas?
  Läs mer här på Sveriges Kommuner och Landsting.